• 4 milióny predaných pneumatík 4 milióny predaných pneumatík
 • Dodanie do pneuservisu v rámci celej SR Dodanie do pneuservisu v rámci celej SR
 • Špecialista na pneumatiky od roku 1991 Špecialista na pneumatiky od roku 1991
 • Expedícia v deň objednávky (do 14:00) Expedícia v deň objednávky (do 14:00)
 • Vyhľadávanie podľa ŠPZ Vyhľadávanie podľa ŠPZ

Záručné a reklamačné podmienky e-shopu nicholtrackt.sk

 1. Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený u predávajúceho a ktorý je vlastníctvom kupujúceho.
 2. Ak kupujúci je spotrebiteľ (fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania) na všetok ponúkaný tovar sa poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri tovare v e-shope uvedená dlhšia záručná doba a postupuje sa v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka a týchto záručných a reklamačných podmienok. Ak si kupujúci objednal použitú vec a bol o tom kupujúci informovaný, záručná doba je 12 mesiacov. Ak kupujúci nie je spotrebiteľom ale podnikateľom, záruka sa spravuje ustanoveniami Obchodného zákonníka, podľa ktorého sa postupuje aj pri vybavovaní reklamácií.
 3. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.
 4. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho, a to hneď po zistení vady.
 5. Zodpovednosť predávajúceho za vady sa nevzťahuje na vady spôsobené nasledovným užívaním:
  a) k vade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim,
  b) nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie,
  c) používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru podľa návodu,
  d) zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar,
  e) poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním,
  f) používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok.
 6. Zo zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru sú taktiež vyňaté vady, ktoré vznikli pri živelnej pohrome.
 7. Zodpovednosť predávajúceho za vady sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru. Za vadu nie je možné považovať, ako vyplýva už z povahy veci doba jej minimálnej trvanlivosti alebo doba spotreby, ktorá môže byť obmedzená na kratší čas. Doba minimálnej trvanlivosti, doba použiteľnosti, doba spotreby alebo obdobná doba je uvedená na tovare, ak takémuto označeniu tovar podlieha.
 8. Reklamovaný tovar je potrebné zaslať na adresu predávajúceho Nicholtrackt s.r.o., Fiľakovská cesta 24, 98401, Lučenec , nie však na dobierku, v ktorom prípade nebude zásielka prevzatá, alebo je možné reklamovaný tovar doručiť osobne na kontaktnú adresu predávajúceho. Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu tovaru. Kupujúci je oprávnený tovar zaslať doporučene, prípadne ako poistenú zásielku. K tovaru je potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe (faktúru) a popis vady, alebo je možné priložiť vyplnený Reklamačný formulár spolu s dokladom o kúpe. Uplatnenie reklamácie je možné zaslať výhradne písomne (poštou, e mailom na adresu eshop@nicholtrackt.sk) alebo osobne.
 9. Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej doručenia predávajúcemu, najneskôr však momentom, kedy predávajúci znemožní alebo zabráni prevzatiu predmetu reklamácie. Ak nie je možné potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď, predávajúci je povinný ho doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o vybavení reklamácie predávajúci zašle kupujúcemu písomne.
 10. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru, najneskôr do 30 dni odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci vybaví reklamáciu ihneď, v odôvodnených zložitých prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr, vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po márnom uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie ma kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená platba celej kúpnej ceny za tovar , alebo má kupujúci právo na výmenu tovaru za nový.
 11. Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie:
  a) ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby táto vada bola bezodplatne, včas a riadne odstránená, pričom táto vada musí byť odstránená bez zbytočného odkladu,
  b) kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti veci ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady,
  c) ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni riadnemu používaniu veci, má kupujúci právo na výmenu veci alebo na odstúpenie od zmluvy. Také isté právo má kupujúci aj v prípade odstrániteľnej vady, pre ktorej opätovné vyskytnutie sa po oprave alebo v prípade výskytu väčšieho počtu vád kupujúci nemôže vec riadne užívať,
  d) ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.
 12. Reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného tovaru s odstránením vady, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie. O výsledku reklamačného konania je kupujúci informovaný v zákonnej lehote. Kupujúci potvrdí osobné prevzatie vybavenia reklamácie. Dokladom o prevzatí vybavenia reklamácie je aj potvrdenie prepravného podniku v prípade, ak kupujúci osobne nepreberá vybavenie reklamácie.
 13. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať, či je obal, alebo tovar nepoškodený (podľa pokynov pri preberaní tovaru) z dôvodu, že sa tovar pri preprave môže poškodiť. Kupujúci je povinný tovar rozbaliť a prezrieť ho v prítomnosti dopravcu. Kupujúci potvrdí nepoškodenosť tovaru podpisom kuriérovi pri prevzatí tovaru.
Nicholtrackt s.r.o Veľkoobchod s pneumatikami.
Fiľakovská 24 Lučenec SK 984 01
cislo infolinka horne $$ Predajna Nicholtrackt s.r.o Predajna Nicholtrackt s.r.o
Nicholtrackt s.r.o
Fiľakovská 24 Lučenec SK 984 01
cislo infolinka horne Predajna Nicholtrackt s.r.o
Reklamačný postup nicholtrackt.sk > Reklamačný postup