• 4 milióny predaných pneumatík 4 milióny predaných pneumatík
 • Dodanie do pneuservisu v rámci celej SR Dodanie do pneuservisu v rámci celej SR
 • Špecialista na pneumatiky od roku 1991 Špecialista na pneumatiky od roku 1991
 • Expedícia v deň objednávky (do 14:00) Expedícia v deň objednávky (do 14:00)
 • Vyhľadávanie podľa ŠPZ Vyhľadávanie podľa ŠPZ

Všeobecné obchodné podmienky e-shopu nicholtrackt.sk

Úvodné ustanovenia

 1. Obchodná spoločnosť Nicholtrackt s.r.o., so sídlom Fiľakovská cesta 24, 98401, Lučenec, IČO: 31583466, IČ DPH: SK2020464952, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sro, Vložka číslo: 1131/S (v ďalšom texte aj ako „ Nicholtrackt“) je prevádzkovateľom internetovej stránky www.nicholtrackt.sk, na ktorej je umiestnený e-shop.
 2. Tieto všeobecné obchodné podmienky (v ďalšom texte len ako „VOP“) upravujú práva a povinnosti kupujúceho a spoločnosti Nicholtrackt, ktoré vyplývajú z kúpnej zmluvy uzavretej prostredníctvom internetu, cez e-schop umiestnený na internetovej stránke www.nicholtrackt.sk (v ďalšom texte aj ako „e-shop“ v príslušnom gramatickom tvare). VOP, sú záväzné pre všetkých účastníkov záväzkového vzťahu a vychádzajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike, najmä Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, a Zákona o ochrane spotrebiteľa.
 3. Orgán dozoru:
  Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie v Banskej Bystrici pre Banskobystrický kraj.
  Dolná 46
  97401, Banská Bystrica 1
  Tel.: 048/4124 969
  e-mail: bb@soi.sk

Článok I.

Vymedzenie pojmov

 1. Predávajúcim a dodávateľom tovarov ponúkaných na e-schope je obchodná spoločnosť Nicholtrackt s.r.o., so sídlom Fiľakovská cesta 24, 98401, Lučenec, IČO: 31583466.
 2. Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba ktorá prostredníctvom e-shopu vytvorila záväznú objednávku na dodanie tovaru s povinnosťou platby. Kupujúcim sa rozumie fyzická osoba, fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba. Pre účely zákona, najmä zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších právnych predpisov sa fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania považuje za spotrebiteľa.
 3. E-shopom je počítačový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom prevádzkovaný na webovej stránke www.nicholtrackt.sk, ktorý umožňuje objednávanie tovarov na diaľku prostredníctvom elektronického zariadenia.
 4. Tovarom sú všetky produkty zverejnené na stránkach e-shopu, ktoré je možné objednať (majú uvedenú cenu vyššiu ako nula).
 5. Objednávka je elektronická objednávka tovaru, ktorú zaslal kupujúci predávajúcemu prostredníctvom e-shopu s povinnosťou platby.
 6. Zmluva je kúpna zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorej predmetom je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu tovar a previesť na neho vlastnícke právo k tovaru a záväzok kupujúceho tovar prevziať a zaplatiť za tovar kúpnu cenu. Zmluva je uzatvorená okamihom doručenia akceptácie - potvrdenia objednávky zo strany predávajúceho kupujúcemu. (Zmluva nie je uzatvorená okamihom doručenia potvrdenia o prijatí objednávky.) Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú tieto VOP.
 7. Zmluvné strany znamenajú predávajúceho a kupujúceho spoločne, Zmluvná strana znamená ktorúkoľvek zo zmluvných strán.
 8. Obchodný zákonník znamená zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.
 9. Občiansky zákonník znamená zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.
 10. Zákon o ochrane spotrebiteľa znamená zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov.
 11. Cenník znamená aktuálny cenník tovaru uvedený pri jednotlivých produktoch na stránke e-shopu v momente potvrdenia objednávky.
 12. Cena je kúpna cena za objednaný tovar, uvedená v aktuálnej ponuke e-shopu predávajúceho, v objednávke, ako aj v akceptácii objednávky. Kúpna cena nezahŕňa náklady na dopravu do miesta dodania, poštovné a iné náklady a poplatky, ktoré kupujúcemu budú účtované osobitne podľa spôsobu prepravy a platby, ktorý si kupujúci v objednávke zvolí.
 13. Partnerský servis, je autoservis, uvedený na stránke e-shopu, ktorý má oprávnenie na poskytovanie pneuservisných služieb najmä prezutie, montáž-demontáž pneumatík, diskov a iné služby a ktorého miesto prevádzky si kupujúci môže zvoliť ako miesto doručenia v procese vytvárania objednávky.

Článok II.

Cena

 1. Všetky ceny uvádzané pri tovare sú konečné vrátane príslušnej sadzby DPH v zmysle aktuálne platnej právnej úpravy a stanovené v mene EURO.
 2. Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na stránke e-shopu v momente odoslania a potvrdenia objednávky.
 3. Ceny prepravy, poplatkov za dobierku a iných poplatkov pre niektoré spôsoby platby sú uvedené v procese vytvárania objednávky s uvedením príslušnej sadzby DPH v zmysle aktuálne platnej právnej úpravy a stanovené v mene EURO. Kupujúci je oboznámený o výške týchto poplatkov v procese vytvárania objednávky a uzavretím objednávky s nimi v plnom rozsahu súhlasí.
 4. Ceny služieb partnerských servisov zverejnené na e-shope sú informatívne. Konkrétnu cenu služby si dojednáva kupujúci priamo s partnerským servisom pri uzatváraní zmluvného vzťahu o poskytnutí služby medzi kupujúcim a partnerským servisom.

Článok III.

Objednávka

 1. Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru a jeho odoslania predávajúcemu stlačením tlačidla Odoslať objednávku. Kupujúci si je vedomý, že takto odoslaná objednávka je „objednávka s povinnosťou platby“. Pre správne a riadne vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke, identifikačné údaje o kupujúcom v závislosti od typu kupujúceho a zvoliť možnosti dopravy a platby za objednaný tovar.
 2. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaného tovaru. Pred odoslaním objednávky s povinnosťou platby kupujúci vyhlasuje, že sa oboznámil s týmito VOP, ktorú skutočnosť potvrdzuje zaškrtnutím políčka. Objednávka sa jej odoslaním stáva pre kupujúceho záväznou, teda je návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy s predávajúcim.
 3. Kupujúcemu je po odoslaní objednávky v e-shope automaticky generovaný a odoslaný informačný e-mail obsahujúci oznámenie, že predávajúcemu bola e-shopom doručená objednávka kupujúceho na spracovanie. Tento e-mail je potvrdením o prijatí objednávky predávajúcim a nie je potvrdením objednávky v zmysle ods. 4. tohto článku VOP.
 4. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho je elektronická správa predávajúceho odoslaná na e-mailovú adresu kupujúceho alebo krátka textová správa odoslaná na mobilné telefónne číslo kupujúceho, ktoré kupujúci uviedol v jeho objednávke s informáciou, v akom rozsahu je akceptácia objednávky kupujúceho nesporná. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho dochádza k uzatvoreniu kúpnej zmluvy, ktorú je možné meniť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim, ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak. Potvrdenie objednávky obsahuje informáciu o názve, špecifikácii a počte kusov tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, údaj o cene tovaru, údaj o celkovej sume, údaj o predpokladanej dodacej lehote tovaru, údaj o zvolenom mieste doručenia tovaru a údaj o predávajúcom, prípadne iné potrebné údaje. Elektronická správa predávajúceho, ktorou sa objednávka kupujúceho nepotvrdzuje, zamieta alebo odmieta, resp. inak zreteľne neakceptuje, je odmietnutie objednávky kupujúceho.
 5. V prípade, ak predávajúci nie je schopný splniť objednávku alebo jej časť v lehote na vybavenie objednávky pri vynaložení maximálneho úsilia najmä z dôvodov, že tovar sa nevyrába, nie je dostupný u výrobcu alebo na externom sklade dodávateľa, výrobca vykonal tak závažné zmeny, pre ktoré nie je možné realizovať objednávku, alebo z dôvodov vyššej moci, predávajúci si vyhradzuje právo objednávku stornovať, o čom kupujúceho informuje zaslaním e-mailovej správy. Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, ak kupujúci v objednávke uviedol nepravdivé alebo zavádzajúce údaje, ktoré nie je možné overiť, napríklad nesprávny e-mail, telefonický kontakt alebo nesprávna resp. neexistujúca adresa kupujúceho. V prípade, ak kupujúci zaplatil už časť, alebo celú kúpnu cenu za objednaný tovar, predávajúci je povinný kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny vrátiť späť na bankový účet, z ktorého kúpnu cenu zaplatil, a to do 14 dní odo dňa pripísania peňažných prostriedkov na účet predávajúceho.
 6. Predávajúci zruší objednávku v celom rozsahu v prípade, ak kupujúci pri zvolení spôsobu platby vopred, nepoukáže v lehote 10 kalendárnych dní, odo dňa odoslania objednávky finančné prostriedky na účet predávajúceho.
 7. V prípade, ak kupujúci má záujem o využitie niektorej zo služieb partnerského servisu predávajúceho, objednaný tovar predávajúci doručí na základe pokynov kupujúceho vyznačených v objednávke kupujúceho o doručení objednaného tovaru do niektorého z partnerských servisov až po úplnom zaplatení celej kúpnej ceny predávajúcemu. Kupujúci bude informovaný o doručení objednaného tovaru do partnerského servisu prostredníctvom e- mailovej správy s uvedením telefonického kontaktu na partnerský servis. Kupujúci si objednáva požadované služby poskytované partnerským servisom priamo u partnerského servisu, vrátane ceny a termínu vykonania objednanej služby.

Článok IV.

Platobné podmienky

 1. Za tovar zakúpený v e-shope sa kupujúci zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu predávajúcemu jedným z nasledovných spôsobov:
  a) platba na dobierku (platí sa priamo kuriérovi pri preberaní tovaru),
  b) platba prostredníctvom platobnej brány CardPay a TatraPay,
  c) platba pri osobnom prevzatí na predávajúcim určenom výdajnom mieste v hotovosti, alebo platobnou kartou,
  d) platba vopred, tovar bude expedovaný po pripísaní celej kúpnej ceny na účet predávajúceho.
 2. Pri platbe vopred na účet, bude tovar odoslaný kuriérom špedičnej firmy, ktorá zabezpečuje prepravu tovaru k zákazníkovi alebo do partnerského servisu, až po pripísaní platby na účet predávajúceho. Platba na účet vopred sa realizuje na základe platobných inštrukcií zobrazených v objednávke a kupujúcemu budú zaslané mailom. Platba musí byť pripísaná na účet predávajúceho najneskôr 10 kalendárny deň od odoslania objednávky kupujúcim.
 3. Tovar až do úplného zaplatenia kúpnej ceny zostáva majetkom predávajúceho. V prípade akýchkoľvek nezaplatených pohľadávok si môže predávajúci nárokovať vrátenie tovaru.

Článok V.

Dodacie podmienky

 1. Predávajúci je povinný odoslať kupujúcemu tovar najneskôr do 15 dní od potvrdenia objednávky predávajúcim kupujúcemu, ak sa nedohodli inak, alebo ak pri tovare v e-shope nebola uvedená dlhšia dodacia lehota.
 2. Dodacia lehota, v ktorej je predávajúci povinný dodať tovar kupujúcemu, je uvedená pri každom tovare osobitne a znamená, do koľkých pracovných dní od uzavretia kúpnej zmluvy zvyčajne daný tovar predávajúci odosiela (odovzdáva prepravcovi) a je závislá od dostupnosti tovaru na sklade predávajúceho alebo u dodávateľov. Dodacia lehota má orientačný charakter. Dodanie tovaru, ktorý je dostupný na sklade predávajúceho sa obvykle dodáva v lehote 1-5 dní s prihliadnutím na spôsob zaplatenia kúpnej ceny a spôsob prepravy zvolený kupujúcim. Dodanie tovaru, ktorý je dostupný na sklade dodávateľa sa dodáva v lehote 5-21 dní s prihliadnutím na spôsob zaplatenia kúpnej ceny a spôsob prepravy zvolený kupujúcim. Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú nesprávne uvedenou adresou kupujúceho. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru jeho prevzatím v mieste doručenia za splnenia podmienky zaplatenia celej kúpnej ceny.
 3. Ak sa v objednávke nachádza viacero tovarov a časť z nich nie je skladom, predávajúci o tejto skutočnosti informuje kupujúceho s možnosťou realizovania čiastočných dodávok.
 4. Faktúra (daňový doklad) je zasielaná kupujúcemu s tovarom, alebo mailom na ním uvedenú adresu po expedovaní objednávky. Zákazník vyjadrením súhlasu s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami súhlasí so zaslaním faktúry elektronicky v zmysle § 71 ods. 1 písm. b) zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. V prípade osobného odberu kupujúcim a úhrade v hotovosti za objednaný tovar, mu bude predávajúcim vystavený pokladničný blok z e-kasy.
 5. Kupujúci je povinný prevziať tovar v dohodnutom mieste a čase osobne, alebo zabezpečiť jeho prevzatie. Prevzatie tovaru kupujúci písomne potvrdí svojím podpisom na prevzatí zásielky ak ide o spôsob úhrady platba na dobierku.
 6. Záväzok predávajúceho dodať tovar je splnený odovzdaním tovaru kupujúcemu resp. osobe určenej kupujúcim v mieste doručenia. V prípade, ak sa ako miesto doručenia dohodlo miesto prevádzky partnerského servisu, záväzok predávajúceho dodať tovar je splnený namontovaním tovaru na cestné motorové vozidlo partnerským servisom. Záväzok predávajúceho dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak kupujúci neprevezme tovar v dohodnutom čase a na dohodnutom mieste, resp. odmietne tovar prevziať. V prípade, ak si kupujúci tovar neprevezme, či už z dôvodu písomného odstúpenia od zmluvy alebo bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy, predávajúci má právo od kupujúceho požadovať náhradu nákladov spojených s vrátením tovaru ako aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.
 7. Ak sa predávajúci a kupujúci v kúpnej zmluve nedohodli inak, predávajúci je povinný dodať tovar kupujúcemu bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy. V prípade, ak tovar nie je dodaný do 30 dní od potvrdenia objednávky predávajúcim, kupujúci má právo od zmluvy odstúpiť ak predávajúci tovar nedodá ani v dodatočnej lehote, ktorá mu bola zo strany kupujúceho na tento účel poskytnutá.
 8. Za miesto plnenia sa považuje miesto, do ktorého je tovar dodávaný/doručovaný podľa voľby kupujúceho vyjadrenej v objednávke, keď miestom dodania je miesto doručenia, ktorým je adresa označená kupujúcim, adresa odberného miesta predávajúceho, alebo adresa partnerského servisu označeného kupujúcim v objednávke.
 9. Kupujúci má právo výberu spôsobu dodania tovaru prostredníctvom doručovateľských spoločností, ktorý výber realizuje v procese objednávania tovaru, keď potvrdzuje miesto a spôsob dodania/doručenia. Predávajúci realizuje doručenie tovaru kupujúcemu nasledujúcimi spôsobmi a prostredníctvom:
  a) 123kurier, so sídlom Tomanoczyho 378, 027 43 Nižná,
  b) SDS, so sídlom Družby 22, 974 04 Banská Bystrica,
  c) GLS Slovakia s.r.o , so sídlom 962 33 Budča,
  d) DPD, so sídlom Technická 7, 821 04 Bratislava,
  e) osobným odberom na adrese odberných miest predávajúceho,
  f) odberom v partnerskom servise, v prípade splnenia podmienky, že kupujúci sa rozhodne využiť služby partnerského servisu.
 10. Spoločnosť Nicholtrackt, s.r.o. ako prevádzkovateľ internetového obchodu www.nicholtrackt.sk a ako člen organizácie zodpovednosti výrobcov SLOVMAS, a.s. a distribútor pneumatík zabezpečuje bezplatný spätný zber ojazdených pneumatík na nasledovných prevádzkach svojich kamenných predajní:
  a) Nicholtrackt, s.r.o., Fiľakovská cesta 24, 984 01 Lučenec
  b) Nicholtrackt, s.r.o., Zvolenská cesta 23, 974 00 Banská Bystrica
  c) Nicholtrackt, s.r.o., Novozámocká 185, 949 05 Nitra
  d) Nicholtrackt, s.r.o., Prešovská 8, 080 06 Prešov - Ľubotice

  a súčasne aj na odberných miestach organizácie zodpovednosti výrobcov SLOVMAS a.s. uvedených na stránke www.slovmas.sk.

Článok VI.

Prevod vlastníckeho práva

 1. Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho momentom prevzatia veci od predávajúceho alebo dopravcu a uhradením celej kúpnej ceny. Pri objednaní tovaru s doručením do miesta prevádzky partnerského servisu vzniká vlastnícke právo kupujúcemu po prebratí dodaného tovaru a uhradení celej kúpnej ceny tovaru a uhradení ceny poskytnutých služieb servisným partnerom.

Článok VII.

Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa

 1. Kupujúci, ktorý má postavenie spotrebiteľa má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.
 2. Kupujúci, ktorý má postavenie spotrebiteľa je povinný v prípade využitia oprávnenia odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v súlade s §7 a nasl. Zákona postupovať tak, že písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručí najneskôr v posledný deň lehoty označenej v ods. 1. tohto článku VOP na kontaktnú adresu predávajúceho počas jeho prevádzkových hodín, alebo toto odstúpenie adresované predávajúcemu na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch podá na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty určenej v ods. 1. tohto článku VOP, prípadne takéto uplatnenie práva je možné realizovať aj e-mailom prostredníctvom formuláru s názvom Odstúpenie od kúpnej zmluvy, ktorý tvorí prílohu týchto VOP a ktorý bol kupujúcemu doručený spolu s potvrdením objednávky predávajúceho a to vyplnením všetkých údajov s označením „*“ – hviezdička. Kupujúci, ktorý má postavenie spotrebiteľa je povinný po doručení odstúpenia od zmluvy predávajúcemu zaslať alebo osobne doručiť predmet zmluvy, od ktorej odstúpil spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Kupujúci je oprávnený vyhotoviť si pre vlastnú potrebu kópiu faktúry, ktorú predávajúcemu zasiela. Kupujúci je v prípade potreby povinný preukázať predávajúcemu odoslanie zásielky, ktorej obsahom je predmet zmluvy, od ktorej kupujúci odstúpil a všetka dokumentácia, ktorá mu bola doručená predávajúcim. Kupujúci je oprávnený predmet zmluvy, od ktorej kupujúci odstúpil zaslať predávajúcemu doporučene a ako poistenú zásielku.
 3. Kupujúci nie je oprávnený vrátený tovar zasielať na dobierku, v ktorom prípade zásielka nebude zo strany predávajúceho prevzatá.
 4. Predávajúci vráti kupujúcemu, ktorý má postavenie spotrebiteľa, všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak predávajúci nie je povinný platby vrátiť skôr, ako je mu tovar tvoriaci predmet zmluvy, od ktorej kupujúci odstúpil, doručený.
 5. Kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.
 6. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom platby podľa odseku 4. tohto článku VOP rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo spotrebiteľa dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.
 7. Kupujúci, ktorý má postavenie spotrebiteľa zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

Článok VIII.

Práva a povinnosti zmluvných strán

 1. Za zmluvné strany sa pokladá predávajúci a kupujúci.
 2. Kupujúci je povinný:
  a) prevziať objednaný tovar,
  b) zaplatiť za prevzatý tovar dohodnutú cenu predávajúcemu,
  c) prekontrolovať neporušenosť obalu zásielky, respektíve aj samotný tovar pri jeho preberaní.
 3. Predávajúci je povinný:
  a) dodať kupujúcemu tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene,
  b) spolu s tovarom alebo dodatočne mailom zaslať kupujúcemu všetky dokumenty k tovaru, vrátane daňového dokladu za kúpu tovaru.

Článok IX.

Náhrada škody pri neprevzatí tovaru

 1. Predávajúci je oprávnený na náhradu škody (podľa ust. § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka) voči kupujúcemu v prípade, že si kupujúci objednal tovar, ktorý nestornoval resp. neodstúpil od zmluvy a zároveň od dopravcu neprevzal tento tovar, alebo po výzve predávajúceho si v prípade zvolenia osobného odberu tovar neprevzal v lehote určenej na odber, alebo si tovar neprevzal v partnerskom servise ak bola prevádzka partnerského servisu kupujúcim zvolená ako miesto doručenia. Týmto konaním kupujúci porušil svoju povinnosť uvedenú v čl. VIII. bod 2. písm. a) VOP, podľa ktorého je kupujúci povinný prevziať objednaný tovar.
 2. Pri určovaní výšky náhrady škody predávajúci berie do úvahy predovšetkým dopravné náklady a s tým spojené poplatky v prípade zaslania tovaru, náklady spojené s balením, expedíciou a administráciou objednávky ako aj všetky ostatné náklady, ktoré mu vznikli s realizáciou predmetnej objednávky a zároveň má právo požadovať náhradu ušlého zisku.

Článok XI.

ZÁRUČNÉ A REKLAMAČNÉ PODMIENKY INTERNETOVÉHO OBCHODU

E-SHOPU WWW.NICHOLTRACKT.SK

 1. Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený u predávajúceho a ktorý je vlastníctvom kupujúceho.
 2. Ak kupujúci je spotrebiteľ (fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania) na všetok ponúkaný tovar sa poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri tovare v e-shope uvedená dlhšia záručná doba a postupuje sa v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka a týchto záručných a reklamačných podmienok. Ak si kupujúci objednal použitú vec a bol o tom kupujúci informovaný, záručná doba je 12 mesiacov. Ak kupujúci nie je spotrebiteľom ale podnikateľom, záruka sa spravuje ustanoveniami Obchodného zákonníka, podľa ktorého sa postupuje aj pri vybavovaní reklamácií.
 3. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.
 4. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho, a to hneď po zistení vady.
 5. Zodpovednosť predávajúceho za vady sa nevzťahuje na vady spôsobené nasledovným užívaním:
  a) k vade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim,
  b) nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie,
  c) používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru podľa návodu,
  d) zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar,
  e) poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním,
  f) používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok.
 6. Zo zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru sú taktiež vyňaté vady, ktoré vznikli pri živelnej pohrome.
 7. Zodpovednosť predávajúceho za vady sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru. Za vadu nie je možné považovať, ako vyplýva už z povahy veci doba jej minimálnej trvanlivosti alebo doba spotreby, ktorá môže byť obmedzená na kratší čas. Doba minimálnej trvanlivosti, doba použiteľnosti, doba spotreby alebo obdobná doba je uvedená na tovare, ak takémuto označeniu tovar podlieha.
 8. Reklamovaný tovar je potrebné zaslať na adresu predávajúceho Nicholtrackt s.r.o., Fiľakovská cesta 24, 98401, Lučenec , nie však na dobierku, v ktorom prípade nebude zásielka prevzatá, alebo je možné reklamovaný tovar doručiť osobne na kontaktnú adresu predávajúceho. Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu tovaru. Kupujúci je oprávnený tovar zaslať doporučene, prípadne ako poistenú zásielku. K tovaru je potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe (faktúru) a popis vady, alebo je možné priložiť vyplnený Reklamačný formulár spolu s dokladom o kúpe. Uplatnenie reklamácie je možné zaslať výhradne písomne (poštou, e mailom na adresu eshop@nicholtrackt.sk) alebo osobne.
 9. Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej doručenia predávajúcemu, najneskôr však momentom, kedy predávajúci znemožní alebo zabráni prevzatiu predmetu reklamácie. Ak nie je možné potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď, predávajúci je povinný ho doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o vybavení reklamácie predávajúci zašle kupujúcemu písomne.
 10. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru, najneskôr do 30 dni odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci vybaví reklamáciu ihneď, v odôvodnených zložitých prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr, vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po márnom uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie ma kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená platba celej kúpnej ceny za tovar , alebo má kupujúci právo na výmenu tovaru za nový.
 11. Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie:
  a) ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby táto vada bola bezodplatne, včas a riadne odstránená, pričom táto vada musí byť odstránená bez zbytočného odkladu,
  b) kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti veci ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady,
  c) ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni riadnemu používaniu veci, má kupujúci právo na výmenu veci alebo na odstúpenie od zmluvy. Také isté právo má kupujúci aj v prípade odstrániteľnej vady, pre ktorej opätovné vyskytnutie sa po oprave alebo v prípade výskytu väčšieho počtu vád kupujúci nemôže vec riadne užívať,
  d) ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.
 12. Reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného tovaru s odstránením vady, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie. O výsledku reklamačného konania je kupujúci informovaný v zákonnej lehote. Kupujúci potvrdí osobné prevzatie vybavenia reklamácie. Dokladom o prevzatí vybavenia reklamácie je aj potvrdenie prepravného podniku v prípade, ak kupujúci osobne nepreberá vybavenie reklamácie.
 13. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať, či je obal, alebo tovar nepoškodený (podľa pokynov pri preberaní tovaru) z dôvodu, že sa tovar pri preprave môže poškodiť. Kupujúci je povinný tovar rozbaliť a prezrieť ho v prítomnosti dopravcu. Kupujúci potvrdí nepoškodenosť tovaru podpisom kuriérovi pri prevzatí tovaru.

Článok XII.

Záverečné ustanovenia

 1. Tieto VOP sa vzťahujú na kúpnu zmluvu uzatvorenú v čase platnosti týchto VOP.
 2. Pred odoslaním objednávky je kupujúci povinný oboznámiť sa s VOP, ktorú skutočnosť potvrdzuje zakliknutím príslušného políčka v procese vytvorenia objednávky tovaru.
 3. Tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky sú k dispozícií v sídle spoločnosti kupujúcemu k nahliadnutiu, a sú zverejnené na internetovej stránke e-shopu www.nicholtrackt.sk
 4. Dokumentácia k ochrane osobných údajov je zverejnená na internetovej stránke www.nicholtrackt.sk v sekcii Ochrana osobných údajov.
 5. Kupujúci súhlasí so zasielaním hodnotiacich dotazníkov od tretích strán (porovnávacie portály - heureka.sk, najnakup.sk, pricemania.sk), v rámci ktorých je kupujúci oprávnený vyjadriť svoju spokojnosť s nákupom v e-shope predávajúceho.
 6. V prípade, ak spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo, alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1), pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informácie o poplatkoch za podanie návrhu na začatie alternatívneho riešenia sporu sú zverejnené na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.
 7. Vzťahy inak neupravené vo VOP sa riadia podľa príslušných ustanovení právneho poriadku Slovenskej republiky predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z.
 8. V prípade dojednania podmienok zmluvy s kupujúcim odchylne od ustanovení týchto VOP, majú podmienky uvedené v zmluve prednosť pred ustanoveniami týchto VOP.
 9. Kontakt: Nicholtrackt s.r.o., Fiľakovská cesta 24, 98401, Lučenec, Mail: eshop@nicholtrackt.sk, telefón: +421905334477.
 10. Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť 1.10.2021.

Nicholtrackt s.r.o Veľkoobchod s pneumatikami.
Fiľakovská 24 Lučenec SK 984 01
cislo infolinka horne $$ Predajna Nicholtrackt s.r.o Predajna Nicholtrackt s.r.o
Nicholtrackt s.r.o
Fiľakovská 24 Lučenec SK 984 01
cislo infolinka horne Predajna Nicholtrackt s.r.o
Obchodné podmienky nicholtrackt.sk > Obchodné podmienky