• 4 milióny predaných pneumatík 4 milióny predaných pneumatík
 • Dodanie do pneuservisu v rámci celej SR Dodanie do pneuservisu v rámci celej SR
 • Špecialista na pneumatiky od roku 1991 Špecialista na pneumatiky od roku 1991
 • Expedícia v deň objednávky (do 14:00) Expedícia v deň objednávky (do 14:00)
 • Vyhľadávanie podľa ŠPZ Vyhľadávanie podľa ŠPZ

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.nicholtrackt.sk (ďalej len „Nicholtrackt s.r.o.“):
Nicholtrackt s.r.o.
Fiľakovská cesta 24
984 01 Lučenec
IČO: 31583466
IČ DPH: SK2020464952

Nicholtrackt s.r.o. v súlade s nariadením EP a R EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení, spracúva osobné údaje zákazníkov za účelom:

 1. Spracovania objednávky, vystavenia daňového dokladu a vedenia reklamácií v internetovom obchode www.nicholtrackt.sk v rozsahu: titul, meno, priezvisko, poštová adresa, e-mailová adresa, telefón, číslo bankového účtu, podpis.
  a) Nicholtrackt s.r.o.týmto oznamuje kupujúcemu, že spracúvanie osobných údajov je povolené v zmysle Článku 6 ods.1 písm. b) všeobecného Nariadenia EP a R (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (v ďalšom texte len ako „GDPR“).
  b) V zmysle Článku 6 ods.1 písm. b) GDPR bude Nicholtrackt s.r.o. ako predávajúci v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.
 2. Marketingu a to formou:
  a) Zasielania newsletter správ na e-mailovú adresu a to prihlásením sa zákazníka do mailing listu na stránkach internetového obchodu www.nicholtrackt.sk, taktiež na vedenie užívateľského účtu zákazníka, v rozsahu: (titul, meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefón). Spracúvanie osobných údajov je povolené na základe súhlasu dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.
  b) Účasti na reklamných kampaniach (akciách), vedených na stránkach internetového obchodu Nicholtrackt s.r.o., alebo formou letákov v rozsahu: (titul, meno, priezvisko, poštová adresa, e-mailová adresa, telefón, podpis). Spracúvanie osobných údajov je povolené na základe súhlasu dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.
  c) Návštevník internetového obchodu sa môže prihlásiť k odberu noviniek priamo zadaním svojej e-mailovej adresy do políčka „Newsletter“ uvedenom na stránkach www.nicholtrackt.sk alebo ako kupujúci môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky vyjadriť svoj súhlas v zmysle Článku 6 ods.1 písm. a) GDPR, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho týkajúcej sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch, týkajúcich sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomne. Zrušenie súhlasu pri zasielaní newsletter správ je možné vykonať aj elektronicky a to odhlásením sa z mailing listu. Automatické odhlásenie je zobrazené v spodnej časti newsletter správy, ktorá vám príde na vami zadanú e-mailovú adresu. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.
  d) Cookies sú textové súbory, ktoré sú ukladané vo vašom počítači a používajú sa aj na meranie návštevnosti stránky a prispôsobenie zobrazenia stránok a vďaka týmto súborom Vám dokážeme ponúknuť kvalitnejší obsah. Preto tieto súbory vnímame ako náš oprávnený záujem. Niektoré súbory cookies sú súbormi tretích strán, napr. Youtube, Google a podobne. Súbory cookies si môžete kedykoľvek vymazať alebo ich zbieranie nastaviť priamo v nastaveniach internetového prehliadača. Ak chcete odmietnuť zbieranie súborov cookies nastavte si to vo svojom internetovom prehliadači. Spracúvanie osobných údajov je povolené v zmysle Článku 6 ods.1 písm. f) GDPR.

Prevádzkovateľ prehlasuje, že:

 1. Spracované osobné údaje dotknutých osôb použije len na vyššie uvedené účely v rámci svojich obchodných aktivít.
 2. Nevyužívaním zasielania newsletter správ nevzniká hrozba odmietnutia zmluvného vzťahu.

Spoločné ustanovenia:
Osobné údaje, ktoré poskytujete spoločnosti Nicholtrackt s.r.o. prostredníctvom registračného formulára alebo priamej objednávky musia byť pravdivé, a v prípade ich zmeny ste povinný o ich zmene bezodkladne informovať aj spoločnosť Nicholtrackt s.r.o.

Ochrana vašich osobných údajov sa spravuje ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov, pričom vaše práva sú upravené v GDPR, napr. právo na základe písomnej žiadosti požadovať:

 1. Právo na prístup k údajom - Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nie je z Vašej strany požadované inak. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.
 2. Právo na opravu - Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme, sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.
 3. Právo na vymazanie - Za určitých okolností máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracovania alebo v prípade, ak odvoláte svoj súhlas so spracovaním. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.
 4. Právo na obmedzenie spracúvania - Za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.
 5. Právo na prenosnosť údajov - Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.
 6. Právo namietať - Máte právo namietať voči spracovaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch (napríklad osobné údaje spracúvame na účel bezpečnosti siete a infraštruktúry). V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracovanie a vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.
 7. Práva súvisiace s automatizovaným rozhodovaním vrátane profilovania - Máte právo odmietnuť automatizované rozhodovanie, vrátane profilovania, z ktorého pre Vás vyplynie právny alebo podobný významný dôsledok. Spoločnosť zvyčajne nepoužíva v kontexte zamestnávania automatizované rozhodovanie alebo profilovanie.
 8. Právo odvolať súhlas - Vo väčšine prípadov Vaše osobné údaje nespracúvame na základe Vášho súhlasu. Môže sa však stať, že v konkrétnych prípadoch o Váš súhlas požiadame. V prípadoch, kedy to urobíme, máte právo odvolať svoj súhlas s ďalším používaním Vašich osobných údajov. ( napr. Fotografia)
 9. Právo podať sťažnosť:
  a) Ak chcete podať sťažnosť na spôsob, akým sú vaše osobné údaje spracúvané, vrátane uplatnenia vyššie uvedených práv, môžete sa obrátiť na telefónom čísle: +421905334477, poslaním e-mailu na adresu: eshop@nicholtrackt.sk alebo písomnou žiadosťou zaslanou do sídla prevádzkovateľa alebo na korešpondenčnú adresu: Nicholtrackt s.r.o., Fiľakovská cesta 24, 984 01, Lučenec.
  b) Ak nie ste spokojný s našou odpoveďou, alebo sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, https://dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

Tretie strany:
Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté tretím stranám a sprostredkovateľom, t.j. subjektom spolupracujúcim s prevádzkovateľom, ktorými sú napríklad prepravné a doručovacie spoločnosti, partnerské servisy prevádzkovateľa, internetové portály slúžiace na porovnávanie cien za účelom hodnotenia kvality nákupu, subdodávatelia prevádzkovateľa.

Aktuálne sa jedná najmä o tieto subjekty:

 1. Heureka schoping s.r.o
 2. Geis parcel SK s.r.o
 3. GLS General logistics systems Slovakia s.r.o
 4. Slovenský doručovací systém s.r.o
 5. Ihle Slovakia s.r.o
 6. Van Den Ban Autobanden BV
 7. Alcar Slovakia s.r.o
 8. DPD SK s.r.o
 9. Partnerské servisy prevádzkovateľa

Záverečné ustanovenia

 1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že, ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 3. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach.


Tieto Podmienky ochrany osobných údajov vrátane ich súčastí sú platné a účinné od 1.10.2021

Nicholtrackt s.r.o Veľkoobchod s pneumatikami.
Fiľakovská 24 Lučenec SK 984 01
cislo infolinka horne $$ Predajna Nicholtrackt s.r.o Predajna Nicholtrackt s.r.o
Nicholtrackt s.r.o
Fiľakovská 24 Lučenec SK 984 01
cislo infolinka horne Predajna Nicholtrackt s.r.o
Ochrana osobnych udajov nicholtrackt.sk > Ochrana osobnych udajov