ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 

 Meno, priezvisko, titul : ......................................................................................................

Adresa bydliska:            ......................................................................................................

Telefónne číslo/ email:   ......................................................................................................

 

(ďalej len ako „spotrebiteľ“) týmto odstupujem v súlade s ustanovením podľa § 8 a nasledovne zákona č. 102/2014 Z.z. v znení neskorších predpisov od kúpnej zmluvy uzavretej s Nicholtrackt s.r.o, Fiľakovská 24, 98401 Lučenec

 (ďalej len ako „predávajúci“).

 

Spotrebiteľ týmto vracia predávajúcemu v lehote 14 dní zakúpené výrobky podľa nižšie uvedených údajov:

 

 Číslo objednávky a faktúry:                  .............................................................................

 

Dátum objednania (vystavenia faktúry): .............................................................................

 

Dátum prijatia tovaru:                           .............................................................................

Výrobky, ktoré spotrebiteľ vracia (presný názov a kód tovaru podľa ponuky www.nicholtrackt.sk):

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Výrobok bol doručený na adresu predávajúceho touto prepravnou organizáciou: .......................................................................................................................................................

 

Dôvod vrátenia výrobku (dobrovoľný údaj):.........................................................................................

 

 Predávajúci je podľa § 10 ods. 4 zákona č. 102/2014 Z.z. v znení neskorších predpisov oprávnený požadovať od spotrebiteľa preplatenie zníženia hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

 

Prajem si vrátiť peniaze poštovou poukážkou na hore uvedenú adresu ………………….

 

Prajem si vrátiť peniaze na bankový účet: ..........................................................................

 

Podrobné informácie o možnostiach vrátenia tovaru sú uvedené na stránke www.nicholtrackt.sk v sekcii "Obchodné podmienky" v článku IX. Právo spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

 

Spotrebiteľ a predávajúci svojimi podpismi potvrdzujú správnosť údajov.

 

V ..........................., dňa ..................., podpis spotrebiteľa ..............................................

 

 

V ..........................., dňa ..................., podpis predávajúceho ..........................................